Dyrektor  Szkoły  Podstawowej

im. Powstańców Wielkopolskich w Konojadzie

OGŁASZA   NABÓR   NA   WOLNE   STANOWISKO   PRACY

 

Główny  Księgowy

 

1.Wymagania  niezbędne

Wymagania określone w Art. 45 ust.2 Ustawy z dn. 30 czerwca 2005r.o finansach   publicznych tj.

a)      ma obywatelstwo polskie,

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

d)      spełnia jeden z poniższych warunków:

-         ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

-         ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

-         jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

-         posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

Ponadto:

a)      zna  przepisy Ustawy o Finansach Publicznych oraz Rachunkowości i akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw,

b)      zna zasady funkcjonowania jednostek budżetowych,

c)      zna obsługę komputera,

d)      jest komunikatywna, dyspozycyjna,

e)      umie pracować w zespole.

 

2. Wymagania  dodatkowe:

 

a)      znajomość języka obcego

b)      prawo jazdy kat. „B”

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     a)  prowadzenie rachunkowości jednostki,

     b)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c)      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z  

      planem finansowym,

d)      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów  dotyczących  

      operacji gospodarczych i finansowych,

      e)  opracowanie  planu finansowego na każdy rok oraz poszczególne okresy,

f)        kontrolowanie  prawidłowość realizacji zatwierdzonego budżetu, zgodnie z

      obowiązującymi przepisami w zakresie księgowości gromadzenie,                              

      ewidencjonowanie oraz przechowywanie wszelkich dokumentów finansowo- 

             księgowych,

    g)    księgowanie za pomocą księgowego programu komputerowego,

    h)  prowadzenie obsługi bankowej oraz sporządzanie pod względem rachunkowym list 

         płac i  delegacji służbowych,

    i)  sporządzanie sprawozdań z zakresu księgowości,

    j)  sporządzanie listy wypłat wynagrodzeń i zasiłków opartych o obowiązujące dokumenty,

k)      gromadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych, 

      w tym: określających podstawy do wypłaty wynagrodzeń i  zasiłków społecznych,

    l)  prowadzenie kart wynagrodzeń i innych formularzy ustanowione przepisami o 

    ł)  rejestracji dokonywanych wypłat na rzecz pracowników z tytułu pracy,

   m) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji podatkowych,

   n)  przyjmowanie i sprawdzanie rachunków oraz rozliczanie stołówki szkolnej,

   o)  wystawianie nauczycielom  zaświadczeń o zarobkach,

   p)  wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły.

 

 

 

4. Wymagane  dokumenty:

 

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)      wypełniony  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej  się o zatrudnienie.(Załącznik nr 1) Do pobrania w formacie Worda

d)      świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające  w roku kalendarzowym, w którym kandydat  ubiega się o zatrudnienie,

e)      dokumenty potwierdzające  kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

f)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Szkoły, lub  pocztą  na adres: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Konojadzie, ul. Szkolna15, 64-060 Wolkowo, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”, w terminie do dnia 1 grudnia 2006r.

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o  wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej i Gminy Kamieniec.

      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z  uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o  ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101,poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 ze  zmianami)”.

 

Konojad, dnia  17.11.2006r.                                                 

 

                                                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                              im. Powstańców Wielkopolskich

                                                                                                       w  Konojadzie

                                                                                              /-/ mgr Stanisław Wałkiewicz